از مخمل و ابریشم

۱۳۸۳/۱٠/٥

چه تلخ سر زدی از شرق آفتاب امروز

                              مرثیه ای برای شهر شهید بم

 

چه تلخ سر زدی از شرق آفتاب امروز

متاب بر دل ویرانه ها٫متاب امروز

 

چراغهای اهالی تمام خاموشند

تو نیز سر مزن از روزنت ٫بخواب امروز

 

بخواب تا تب این ماجرا فروخوابد

وآبها همه افتند از آسیاب امروز

 

به جای نور  تو از آسمان  فرو بارید

زشش جهت به زمین وحشت مذاب امروز

 

خروس سرخ اجل بی محل نمی خواند

دمیده صبح قیامت در این سراب امروز

 

از آن عمارت آباد و سبز در دیشب

به جای مانده دو پشته تل خراب امروز

 

غبار مرگ فشاندی به جای نور و سرور

 متاب بر سر این شهر آفتاب  امروز

 

                                                         ۵ دی ماه ۸۲

 

بهروز یاسمی
 

[ خانه| آرشيو | پست الكترونيك ]

خانه
آرشيو
پست الكترونيك

پرشين‌بلاگ